Home » RKK » Draf Rancangan Kawasan Khas Perindustrian Sungai Choh 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Perindustrian Sungai Choh 2020

Draf Rancangan Kawasan Khas Kawasan Perindustrian Sungai Choh 2020 yang disediakan mengikut peruntukan Seksyen 16B(1), 16B(2) dan 16B(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa
1976 (Akta 172) merupakan satu dokumen pelan tindakan yang disediakan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan untuk Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) selaku Pihak Berkuasa
Perancang Tempatan (PBPT) bagi menentukan hala tuju pembangunan akan datang selaras dengan Rancangan Struktur Negeri (RSN) Selangor dan Kajian Rancangan Tempatan
Daerah Hulu Selangor (KRTDHS) 2020.

Draf RKK Kawasan Perindustrian Sungai Choh 2020 Mengandungi :-

  • Pelan cadangan pengezonan yang mengandungi cadangan pembangunan guna tanah dan fizikal mengikut lot.
  • Jadual kelas kegunaan tanah menerangkan jenis dan aktiviti kegunaan tanah yang diberikan di setiap zon guna tanah.
  • Pelan tindakan pembangunan berlandaskan kepada sembilan (9) strategi pembangunan yang melibatkan cadangan pembangunan secara keseluruhan, cadangan projek, pelan
    susun atur dan pelan pelaksanaan.
  • Pengurusan dan pelaksanaan yang mengandungi senarai cadangan projek, kos dan fasa pembangunan yang akan menjadi asas kepada agensi-agensi kerajaan dalam membuat permohonan peruntukan
    pembangunan.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya :-

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Ringkasan Eksekutif Muat-Turun
2. Poster Muat-Turun
3. Bunting Muat-Turun
4. Aturcara Muat-Turun
5. Borang Bantahan Muat-Turun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*