Home » Ringkasan Projek

Ringkasan Projek

Tahun ini genap 11 tahun Portal e-Publisiti dilaksanakan oleh PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) yang bermula pada tahun 2008. Pihak PLANMalaysia telah mengambil inisiatif untuk menginovasikan program Publisiti dan Penyertaan Awam kepada Portal e-Publisiti 2.0 selaras dengan perkembangan teknologi masa kini serta memudahkan ulasan cadangan dan bantahan sepanjang tempoh publisiti sesuatu rancangan pemajuan itu dilaksanakan (dalam tempoh satu bulan).

Cadangan penambahbaikan telah dibuat menggunakan ‘Content Management System'(CMS) supaya portal lebih ‘dynamic.’ Fungsi utama penggunaan CMS ini bertujuan mengurus semua maklumat rancangan pemajuan serta bahan-bahan berkaitan yang boleh dimuat-turun oleh pengguna secara online. Borang Bantahan Awam secara online juga disediakan untuk mendapatkan maklumbalas cadangan atau bantahan daripada orang awam mengenai rancangan pemajuan yang telah disediakan oleh PLANMalaysia, PLANMalaysia@Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Selain itu, beberapa fungsi sebagai pelengkap adalah penterjemahan ke beberapa bahasa utama dan paparan secara responsive (Dekstop & Mobile). Portal baru e-Publisiti 2.0 ini dibangunkan secara in-house dimana ia tidak melibatkan sebarang kos dan seterusnya menyahut cabaran memasuki pertandingan KIK PLANMalaysia bagi tahun 2018 dimana Pejabat Projek Zon Tengah sebagai penyelaras utama bagi Projek e-Publisiti 2.0

admin